UART-Konverter - USB auf Seriell (5V, 3V); Modellbau-Modelbaulager-taktische_Reservebox1