74HC04 SO14 SMD-IC; VTQ-3

Part 74HC04 SO14 SMD-IC
Storage VTQ-3
On Stock 40.0000---